بیلان هفته اول آذر ماه ۹۸

بیلان هفته اول آذر ماه ۹۸ در حوزه درون شهری و برون شهری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ایمنی ملایر بشرح ذیل گزارش و اعلام میگردد.

۱-حریق علفهای هرز                شش  مورد

۲- حفاظت ایمنی                     سه  مورد

۳- حریق باکس زباله                دو  مورد

۴- حریق کارگاه                       دو  مورد

۵- امداد رسانی متفرقه             پنج  مورد

۶- سوانح خودرویی                 دو  مورد

۷-محبوس شدن افراد               چهار  مورد

۸- حریق ضایعات                   دو  مورد

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر