باز هم عدم رعایت موارد ایمنی و نشت منو اکسید کربن جان سه نفر را گرفت

توصیه های ایمنی در خصوص وسایل گاز سوزعدم رعایت در خانه باغی و استفاده از موتور برق جهت روشنایی و عدم تهویه مناسب سه نفر از همشهریان عزیز دچار مسمومیت شدید شدند که یک نفر در دم و دو نفر دیگر با سعی تلاش امدادگران آتش نشانی به بیمارستان انتقال داده ,ولی متاسفانه تلاش برای نجات جان آنها موثر واقع نشد و یک فرد دیگر نیز فوت نمود.در این راستا خواهشمندست همشهریان عزیز توجه کافی به مسایل ایمنی درباره وسایل مسمومیت زا منواکسید کربن را داشته باشند.