اظهارات یک توریست

6060در تاریخ ۸خرداد سال جاری دو تن از گردشگران آلمانی که از سطح شهرستان ملایر بازدید می نمودند زمانی که به ستاد مرکزی سازمان آتش نشانی شهرستان ملایر رسیدند ضمن احوالپرسی ودیدار از نیروهای آتش نشانی توجه شان به تجهیزات وامکانات موجود در آتش نشانی جلب شدو ضمن مقایسه ی تجهیزات با کشور خودشان گفتند تجهیزات این سازمان به روز می باشد وهمانند تجهیزات کشورهای غربی می باشد.وی اظهار داشت تاقبل از دیدن امکانات ،تصور می نموده که ایران از نظر پیشترفت در تکنولوژی در رده ی پایینی باشد که اکنون خلاف آن ثابت شد.