استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد در منزل حادثه آفرید

در مورخه هیجدهم آذر ماه ساعت ۱۳/۰۹ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی منزل مسکونی به آدرس  خیابان مهدیه جنوبی رخ داده است که به محض اطلاع سریعا دو خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل اعلام شده حرکت و بهمحض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتداء مشاهده گردید صاحب خانه با وجود کپسول پودر و گاز موجود در محل تلاش به خاموش کردن حریق بوده که در این میان آتش نشانان رسیده و با استفاده از آب مشغول اطفاء ما بقی حریق در منزل شدند لذا در این خصوص به کسی صدمه جانی نرسیده فقط به مقداری از اسباب و اثاثیه منزل مورد حریق قرار گرفته علیهذا در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه مربوطه بازگشتند.