آموزش و تمرین با دستگاه توربکس اطفاء حریق

در مورخه بیست و هفتم آبان ماه ۹۹ راس ساعت ۱۰/۰۰ صبح توسط فرمانده ایستگاه مرکزی شیفت سه آتش نشانان عباس سلیمانی اصل آموزش و تمرین با دستگاه توربکس اطفاء حریق با همکاری نیروهای زیر مجموع خود صورت گرفت که هدف از این اموزش و تمرین جهت آمادگی هر چه بیشتر آتش نشانان در عملیاتهای محوله می باشد که طی اظهارات فرمانده منظور از  استفاده و کاربرد آن این است که در مواقعی که حریقی در یکی از انبارهای تجاری ،اداری ،و زیر زمینهایی که دسرسی آتش نشانان به آن مشکل و غیر قابل دسرسی میباشد مورد استفاده قرار میگیرد.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر

IMG_5869 - Copy IMG_5872 IMG_5875 IMG_5878 IMG_5885 IMG_5888 IMG_5891