آموزش آتش نشانی یک روزه پرسنل مرکز بهداشت ملایر

downloadمورخه۹۳/۱۱/۲۶پرسنل مرکز بهداشت ملایر طی آموزش یک روزه آتش نشانی مسائل و موارد ایمنی مورد نیاز را فرا گرفتند.