آتش نشان داوطلب کیست وچه شرایطی دارد؟

سازمان آتش نشانی اقدام به جذب نیروی آتش نشان داوطلب از عموم شهروندان متعهد وعلاقمند می نماید.

تعریف آتش نشان داوطلب:

به کسی گفته می شود که مکمل نیروی حرفه ای آتش نشانی بوده وبصورت افتخاری وپاره وقت جهت انجام فعالیتهای ایمنی و آتش نشانی انتخاب می شود وبه هنگام نیاز در حوادث وآتش سوزیهای بزرگ ضمن کمک رسانی به مردم ونجات جان ومال آنها در قالب نیروی آتش نشانی انجام وظیفه مینماید.

تفاوت های بین آتش نشان داوطلب و حرفه ای:

تفاوت اصلی بین آتش نشانان حرفه ای و داوطلب در این است که آتش نشانان حرفه ای می بایست در ایستگاههای عملیاتی با  زمانهای مشخص واز قبل تعیین شده حضور مرتب داشته باشند و درازای ارائه خدمات خود مبلغی مشخص شده طبق قرار داد دریافت می نمایند،در حالی که آتش نشانان داوطلب ،به استثنای مواقع مورد نیاز به آنان نظیر تمرینات وجلسات آموزشی در ایستگاههای عملیاتی حضوری نخواهند داشت.

شرایط عضویت در گروه آتش نشان داوطلب:

-برخورداری از سلامت کامل جسمی و روحی

-ساکن شهر ملایر

-داشتن حداقل مدرک تحصیلی

-علاقه مندی به کسب مهارتهای آتش نشانی

-داشتن حداقل ۱۸سال وحداکثر ۶۰(گروه سنی فعال جامعه)

-ارائه مدارک لازم(فتوکپی شناسنامه وکارت ملی و مدرک تحصیلی،دوقطعه عکس۴*۳)

سازمان آتش نشانی باارائه این برنامه اهدافی را به شرح ذیل دنبال می نماید:

۱-ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی عموم افراد جامعه در سطوح مختلف سنی

۲-آشنایی افراد جامعه با وظایف و مسئولیت های خطیر آتش نشانان

۳-آشنایی شرکت کنندگان با دوره های آموزش مقابله با حوادث مختلف وچگونگی انتخاب عکس العمل مناسب در برخورد با این حوادث.

۴-ترویج فرهنگ ایمنی در سطح جامعه باتوجه به اینکه مردم بهترین مبلغ می باشند.

۵-به حداقل رسا نیدن خسارات جانی ومالی در حوادث مختلف

۶-ترغیب عموم  افراد جامعه به آگاهی وپویایی در زمینه مسائل ایمنی وآتش نشانی

۷-پرکردن بخشی از اوقات فراغت جوانان

۸-چشاندن طعم شیرین خدمت به مردم جهت کلیه شرکت کنندگان در کلاسهای  آتش نشان داوطلب.