آتش سوزی در روستای می آباد پیکان سواری


مورخه۹۳/۰۲/۱۳ ر اس ساعت ۱۶/۴۶ اطلاع داده شد که خودرویی دچار حریق شده که آتش نشانان به محل حادثه اعزام وبلافاصه به کپسول پودرو گاز حریق اطفاء گردید و به وسیله آب تحت فشار لکه گیری انجام گردید.خوشبختانه به کسی اسیبی نرسید ولی خسارت زیادی به مالک وارد گردید.